Studieforbundene roses av Kunnskapsdepartementet

En mann sitter i en blomstereng med en laptop i fanget. Han strekker armene opp mot himmelen.

Kunnskapsdepartementet (KD) takker studieforbundene for innsatsen med å håndtere covid-19-utbruddet og konsekvensene av dette. «Studieforbundene har vist en imponerende vilje og evne til omstilling i forbindelse med koronapandemien for å sikre opplæring og kompetanseheving til befolkningen», skriver bl.a. KD i et brev datert 22. juni.

Studieforbundene åpne igjen fra 15. juni

Kursaktiviteten under studieforbundene og Kompetanse pluss-ordningen kan starte igjen fra 15. juni 2020. Reglene om delvis stengte opplærings- og utdanningsvirksomheter oppheves fra samme tidspunkt, jf. covid-19-forskriften. Kursaktiviteten skal drives smittevernfaglig forsvarlig, jf. covid-19-forskriften § 12b og skal følge de regler og råd om smittevern som til enhver tid gjelder i arbeidslivet. Det innebærer for eksempel bestemmelsen om at arrangementer ikke kan overstige 200 personer og at øvrige bestemmelser og råd blir fulgt. 

Her kan du lese forskriften som gjelder for covid-19

Her finner du råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Tilskudd til nettundervisning og 4-timers kurs forlenget til 31. desember

Det ble i mars besluttet å gjøre midlertidig unntak enkelte av bestemmelsene i forskrift om studieforbund og nettskoler. Unntakene gjelder midlertidig til 1. august. Departementet har nå besluttet å forlenge dette vedtaket fram til og med 31. desember 2020. 
Vedtaket gjelder for det første forlengelse av det midlertidige unntaket fra kravet om at kurs som kan få tilskudd etter voksenopplæringsloven, i utgangspunktet skal være fysiske samlinger. Kurs kan arrangeres ved ulike typer elektroniske samlinger, for å få tilskudd etter loven. Kravet om samtidighet gjelder også ved elektroniske samlinger. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmuligheter med lærer, veileder og andre kursdeltakere via en direkte elektronisk kommunikasjonskanal og deltakerne er samtidig logget på innenfor et avtalt tidsrom.

Smittevernveiledere

Kursarrangør må kontinuerlig utvikle egne smittevernveiledere som bør være tilpasset kursprogrammet og -stedet. Der det for arbeidslivet er utarbeidet veiledere om tilsvarende temaer bør kursarrangør vurdere å innarbeide løsninger derfra i sine egne veiledere. KD oppfordrer studieforbundene til å samordne seg gjennom Voksenopplæringsforbundet (Vofo) i størst mulig grad slik at like regler for ulik kursaktivitet blir gjeldende, så langt lokale smittevernhensyn tillater. Vofo er allerede i gang med å utarbeide felles smittevernregler.

Undervisningslokaler

Departementet viser til at studieforbundene etter voksenopplæringsloven § 7 på visse vilkår og etter søknad, har rett til gratis bruk av undervisningslokaler ved utdanningsvirksomheter som er offentlig finansiert. I den situasjonen utdanningsvirksomheter står overfor i dag, legger departementet til grunn at studieforbundene ikke kan påregne at slike lokaler kan stilles til disposisjon for kursvirksomhet. Dette fordi skoler og andre utdanningsinstitusjoner vil kunne ha større behov for eget bruk eller kontroll av lokalene for å kunne ha en smittevernfaglig forsvarlig drift. Det vises til covid-19- forskriften § 12c, om kommunens myndighet til å stenge eller begrense aktivitet ved barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner.