Kursopplegg for likepersonsarbeid

Illustrasjon av likepersoner.

Tidligere har generalsekretær i Studieforbundet Funkis, Marianne Ween, besøkt flere likepersonssamlinger i forbindelse med nytt kursopplegg som skal være til nytte for likepersoner. Det har blant annet blitt skrevet om besøket til likepersonssamlingen for ME-foreningen og Landsforeningen for Huntington sykdom i Norge. Nå vil vi gå litt mer detaljert til verks og presentere det nye kursopplegget for likepersoner.
 

Hva er en likeperson?

Men først vil vi friske opp hva det betyr å være en likeperson. En likeperson er i hovedsak et medmenneske og skal fungere som en ikke-profesjonell veileder som lytter, setter grenser og ser muligheter.  Dette gjelder både de som selv har sykdommen og deres pårørende/nærstående. I hverdagen er det viktig å ha noen som kan forstå hvordan det er å leve med disse utfordringene. Det er der en likeperson kommer inn i bildet. En likeperson er en som har erfaring med sykdommen selv eller i sin familie, og har hatt egne måter å bearbeide sin/andres sykdom på. Helse- og sosialdepartementet beskriver likepersonarbeid som “organisert samhandling mellom personer som opplever å være “i samme båt” eller i noenlunde i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte og veiledning partene imellom”. Å leve med en sykdom kan ofte være en ensom opplevelse. Dermed kan det være en trøst å vite at man ikke er alene om sykdommen, og at det er andre som befinner seg i omtrent samme situasjon. Erfaringsutveksling og andre måter å finne ut av hvordan andre med samme sykdom bearbeider situasjonen kan ofte være til hjelp.

En likeperson har dermed følgende roller:

  • En som lytter og setter andre i fokus.
  • En som bruker egne erfaringer som bakteppe.
  • En som ser muligheter framfor begrensninger.
  • En ikke-profesjonell veileder med taushetsplikt.
    Illustrasjon av en likeperson.
    Illustrasjon av Tegnefrøkna

Likepersonsarbeid og opplæringsmateriell

Kurset «Likepersonsarbeid» er en grunnopplæring av likepersoner, som er et resultat av et samarbeid i regi av Studieforbundet Funkis. Det var et ønske fra mange organisasjoner, særlig små og mellomstore organisasjoner, at Funkis skulle lage et grunnkurs på tvers av diagnoser og livssituasjon. Funkis hadde mange samtaler, innsamling av eksisterende materiale, og et oppstartsmøte med godt engasjement. En arbeidsgruppe ble opprettet og etter flere gode møter vinteren 2017/18 hadde vi en struktur, innhold og en form på kurset.

I vedlegget «Kommunikasjon & observasjon» finner man flere øvelser og spørsmål som en likeperson kan forholde seg til. Disse spørsmålene går blant annet ut på å observere. For eksempel, hva er positivt eller negativt med samtalen? Hvordan er kroppsspråket? Som likeperson skal man blant annet være oppmuntrende med positivt kroppsspråk. Man skal også opptre lyttende og fokusert på det den andre forteller.  

Vedlagt følger det aktuelle kursopplegget som kan være til hjelp for likepersoner. Disse dokumentene utgjør et nytt opplæringsmateriell som har som mål å utdype rolleforståelsen i en slik sammenheng. Ikke minst skal slik opplæringsmateriell også skape interesse rundt likepersonsarbeidet. Gjennom økt kunnskap og ny giv for likepersonsarbeid, skal kurset for eksempel kunne bidra til rekruttering av nye likepersoner innad i organisasjonene. Det har også til hensikt å gi deltagerne gode tips og råd for hvordan arbeid rundt likepersonskurs kan organiseres. Kursmateriellet er gratis og kan benyttes av alle som er interesserte i likepersonsarbeid.  

Studieforbundet Funkis håper dette opplegget er til god hjelp og gir positivt utslag. Vi ønsker alle likepersoner lykke til med deres arbeid!   
 

Dokument: